Regnskab 2021

Hovedtal fra årsregnskabet for 2021. Nedenunder ligger link til hele regnskabet for 2021

 

Resultatopgørelse      Realiseret
2021
kr.

      Realiseret
2020

t.kr

        Budget
2021
t.kr
.
Nettoomsætning  852.521  642 619
Produktionsomkostninger  -225.208 -218 -226
Årets underskudsdækning 28.885 192 171
Bruttoresultat 656.198 616 564
Distributionsomkostninger  -426.777  -362  -323
Administrationsomkostninger                       -239.246 -263  -251
Resultat af primær drift -9.825 -9  -10
Andre indtægter 10.981 11  10
Resultat før finansielle poster 1.156 2  0
Finansielle indtægter 177 0 0
Finansielle udgifter -1.333 -2 0
Årets resultat 0 0 0

 

 

Balance pr. 31.december                              
Aktiver       2021
kr.
2020
t.kr.
Anlægsaktiver                              4.617.364            4.464
Tilgodehavender ialt    584.237 49
Værdipapirer   20.000 5
Likvide beholdninger   14.738 670
Aktiver ialt   5.236.339 5.203
       
Passiver      
Overdækning   4.802.042  4.831
Langfristet gæld   0 18
Leverandører af varer og tjenesteydeler   434.297 354
Passiver ialt   5.236.339 5.203

 

 

 

 

 

Se hele vandværkets regnskab 2021