Regnskab 2022

Hovedtal fra årsregnskabet for 2022. Nedenunder ligger link til hele regnskabet for 2022

 

Resultatopgørelse      Realiseret
2022
kr.

      Realiseret
2021

t.kr

        Budget
2023
t.kr
.
Nettoomsætning  659.604 852 827
Produktionsomkostninger  -249.557 -225 -457
Årets underskudsdækning 195.306 29 343
Bruttoresultat 605.353 656 713
Distributionsomkostninger  -376.582  -427  -476
Administrationsomkostninger                       -237.987 -239  -248
Resultat af primær drift -9.215 -10  -11
Andre indtægter 11.458 11  11
Resultat før finansielle poster 2.243 1  0
Finansielle indtægter 600 0 0
Finansielle udgifter -2.843 -1 0
Årets resultat 0 0 0

 

 

Balance pr. 31.december                              
Aktiver       2022
kr.
2021
t.kr.
Anlægsaktiver                              4.643.346            4.617
Tilgodehavender ialt    278.952 584
Værdipapirer   20.000 20
Likvide beholdninger   63.664 15
Aktiver ialt   5.005.962 5.236
       
Passiver      
Overdækning   4.606.736  4.802
Leverandører af varer og tjenesteydeler   399.226 434
Passiver ialt   5.005.962 5.236

 

 

Se hele vandværkets regnskab 2022