Regnskab 2018

Hovedtal fra årsregnskabet for 2018. Nedenunder ligger link til hele regnskabet for 2018


Resultatopgørelse      Realiseret
2018
kr.
      Realiseret
2017
t.kr
        Budget
2018
t.kr
.
Nettoomsætning  653.166  557 620
Produktionsomkostninger  -237.486 -180  -216
Bruttoresultat 415.680 377  404
Distributionsomkostninger  -246.184  -251  -333
Administrationsomkostninger                       -179.850 -153  -214
Resultat af primær drift -10.354 -27  -143
Andre indtægter 10.191 10  10
Resultat frø finansielle poster -163 -17  -133
Finansielle indtægter 163 17  4
Årets resultat 0 0  -129


Balance pr. 31.december                        
   
Aktiver       2018
kr.
2017
t.kr.
Anlægsaktiver                              3.869.658            3.970
Tilgodehavender ialt    88.812 24
Værdipapirer   5.000 5
Likvide beholdninger   1.655.978 1.550
Aktiver ialt   5.619.448 5.549

     
Passiver      
Overdækning   5.287.748  5.279
Leverandører af varer og tjenesteydeler   331.700 270
Passiver ialt   5.619.448 5.549 


Se hele vandværkets regnskab 2018