Regnskab 2019

Hovedtal fra årsregnskabet for 2019. Nedenunder ligger link til hele regnskabet for 2019

 

Resultatopgørelse      Realiseret
2019
kr.
      Realiseret
2018
t.kr
        Budget
2019
t.kr
.
Nettoomsætning  625.132  661 623
Produktionsomkostninger  -193.186 -237 -229
Årets underskudsdækning 264.920 -8  
Bruttoresultat 696.866 416 394
Distributionsomkostninger  -442.051  -246  -351
Administrationsomkostninger                       -265.769 -180  -199
Resultat af primær drift -10.954 -10  -156
Andre indtægter 10.791 10  10
Resultat før finansielle poster -163 0  -146
Finansielle indtægter 163 0 0
Årets resultat 0 0  -146

 

 

Balance pr. 31.december                              
Aktiver       2019
kr.
2018
t.kr.
Anlægsaktiver                              4.629.249            3.870
Tilgodehavender ialt    141.136 89
Værdipapirer   5.000 5
Likvide beholdninger   657.304 1.656
Aktiver ialt   5.432.689 5.620
       
Passiver      
Overdækning   5.022.829  5.288
Langfristet gæld   6.438 0
Leverandører af varer og tjenesteydeler   403.422 332
Passiver ialt   5.432.689 5.620

 

 

 

 

 

Se hele vandværkets regnskab 2019